El portal públic del Sector Agroalimentari d’Osona i el Lluçanès

agroproductorsosonallucanes - ajuts sectors varis

Ajut temporal excepcional a productors/es de boví, equí, conill, oví i cabrum de carn i de llet i sector apícola afectats per la crisi a Ucraïna

Objecte:

L’objecte és compensar l’increment dels costos de producció, concretament aquells vinculats a l’alimentació animal, derivat del conflicte bèl·lic d’Ucraïna i agreujat per la manca de pluges actual.

Beneficiaris: 

Els productors i les productores de boví, equí, conill, apícola, oví i cabrum (no autoconsum) que:

  • Siguin titulars d’explotacions (propietat o arrendament) de bestiar boví, equí, conill, oví, cabrum i apícola donades d’alta a 30 d’abril de 2023 amb un cens major de zero en el Registre general d’explotacions ramaderes (veure detall a l’apartat 2 (annex 1) de les bases reguladores)
  • La seva explotació s’hagi vist afectada econòmicament per les conseqüències derivades de la invasió a Ucraïna, per les sancions imposades a la comunitat internacional contra Rússia o per les contramesures adoptades per Rússia.El beneficiari presentarà una declaració responsable en relació amb els extrems exposats.
  • Que hagin presentat  almenys una declaració censal en els darrers 24 mesos i fins a la data de sol·licitud de l’ajut.

Termini:

Del 8 d’agost al 20 de setembre de de 2023.

agroproductorsosonallucanes - ajuts sectors varis 2

agroproductorsosonallucanes – ajuts sectors varis 2

Import de l’ajut:

La quantia de l’ajut per beneficiari es determina segons el cens de l’explotació a data 30 d’abril de 2023 multiplicat per un import que depèn de l’espècie. Veure detall a l’apartat 6  (annex 1) de les bases reguladores.
Import mínim de l’ajut 500€ i màxim 10.000€.

Inversions subvencionables:

  • La construcció i la compra, inclòs l’arrendament financer si la compra es fa dins el període de justificació, de béns immobles. (limitat a un màxim del 30% de les inversions totals del projecte).
  • La compra, inclosa la compra a través d’arrendament financer si es fa dins el període de justificació, i la instal·lació de nova maquinària i béns d’equip, incloses les instal·lacions telefòniques, les fotocopiadores i el maquinari informàtic, fins al valor de mercat del producte.
  • L’adquisició o el desenvolupament de programes informàtics, i l’adquisició de patents, llicències, drets d’autor i marques registrades. (limitat a un màxim del 30% de les inversions totals del projecte).
  • Els costos generals vinculats a les inversions anteriors, com ara honoraris d’arquitectes, enginyers i assessors, i honoraris relatius a l’assessorament sobre la sostenibilitat econòmica i mediambiental, inclosos els estudis de viabilitat (limitat a un màxim del 8% de les inversions anteriors).

Sol·licitud

Bases reguladores

Sol·licita assessorament !

Aquesta notícia ha estat publicada amb el suport de:

Consulta altres notícies aquí