El portal públic del Sector Agroalimentari d’Osona i el Lluçanès

agroproductorsosonallucanes ajuts per la contractacio

Subvencions per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec, per a l’any 2023

Objecte:

Subvencions per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec, per l’any 2023

Beneficiaris: 

  • Persones treballadores autònomes sense persones treballadores assalariades a càrrec seu.
  • Societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense assalariats a càrrec.
  • Persones treballadores autònomes amb una o diverses persones treballadores autònomes col·laboradores a càrrec seu sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquesta o aquestes persones treballadores autònomes col·laboradores.

Import de l’ajut:

La quantia del mòdul econòmic per a aquesta convocatòria es fixa en un import de 19.745 € (per a contractes a jornada completa).

Termini:

Del 05/09/2023 al 28/09/2023 a les 15:00

agroproductorsosonallucanes ajuts per la contractacio

agroproductorsosonallucanes ajuts per la contractacio

Requisits: 

  • En el cas de persones autònomes, estar donades d’alta al règim especial dels treballadors autònoms (RETA), o a una mutualitat. Han d’estar-ho per un període mínim d’un any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.
  • En cas de societats limitades unipersonals, estar inscrita en el Registre Mercantil en el moment de sol·licitar l’ajut. Han d’estar-ho per un període mínim d’un any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No tenir persones contractades al seu càrrec en el moment de presentar la sol·licitud ni durant els 6 mesos anteriors.
  • Tenir domicili fiscal a Catalunya. Aquest requisit s’ha de mantenir durant tot el període subvencionable.
  • Sol·licitar la subvenció abans de subscriure el contracte. A més, ha de formalitzar el contracte o els contractes de treball indefinits en un termini màxim de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució d’atorgament.
  • Es subvenciona contractes de treball indefinit, durant un període mínim temporal de 18 mesos. La persona contractada ha d’estar en situació d’atur inscrita com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO). En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, aquest no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball.

Sol·licitud

Bases reguladores

Sol·licita assessorament !

Aquesta notícia ha estat publicada amb el suport de:

Consulta altres notícies aquí